تدوین مانیفست انقلاب قانون اساسی در سالگرد آسمانی شدن مهسا

0
1888

هـمه مـا در کـنگره مـلی ایـرانـیان هـماهـنگ بـا خـرد هـمگانـی و دوش بـه دوش قهـرمـانـان راه آزادی نخسـتین سـالـروز اسـطوره شـدن ژیـنا را گـرامـی مـیداریـم. بـاشـکوه تـریـن و هـوشـمندانـه تـریـن جـنبش تـاریـخ ایـران کـه بـه دور از هـر ایـدئـولـوژی آسـمانـی و زمـینی »بـرای« هـمه دردهـا و آرزوهـای مشــترک مــان تــرانــه زن، زنــدگــی و آزادی را ســرود. انــقلابــی کــه از پــاســاگــارد بــا خــروش نســلی شــیک کــلید خــورد، در دی ۹۶ و آبــان ۹۸ بــرای آزادی حـماسـه آفـریـد و خـون داد. مـوجـی کـه مـوهـای مـشکی ژیـنا بـه راه انـداخـت بـا چـشمان زیـبای حـدیـث و خـنده هـای سـرشـار از زنـدگـی نـیکا، رقـص خـدانـور، هـوش سـاریـنا و کـیان، اوج شـجاعـت در آخـریـن پـیام مـجیدرضـا در پـای چـوبـه دار صـدهـا هـزار قهـرمـان بـه مـام مـیهن هـدیـه کـرد کـه گـنجینه ای بـی مـانـند بـرای تـاریـخ مـا خـواهـد بـود و تـا نسـل هـا شـایـد نـیازی بـه افـسانـه هـای شـاهـنامـه نـداشـته بـاشـیم کـه دیـگر افـسانـه نیسـتند، تاریخ کشور ایران شده اند.

در زمسـتان ۹۵ تـاریـخ مـعاصـر کـشورمـان را از زیـر آوار دروغ و شـایـعه بـیرون کـشیدیـم و بـا شـمشیر »رفـیق آیـت الله« نـقاب از چهـره سـرشـار از خــونــریــزی و خــیانــت و ســرســپردگــی خــامــنه ای بــه روس هــا انــداخــتیم تــا فــصلی نــو در مــسیر آگــاهــی تــاریــخی ایــرانــیان گــشوده شــود. در بــهار ۹۶ پـیشنویـس پـیشنهادی قـانـون اسـاسـی بـرای ایـران آیـنده را رونـمایـی کـردیـم تـا مـشعل راه مـان بـاشـد. پـرچـمدار سـنای کـنگره مـلی ایـرانـیان، روح الله زم در کــنار ســیاوش ایــرانــزمــین در دی ۹۶ بــا آمــدنــیوز نســل امــروز را در مــیان بهــت و حــیرت و بــی عــملی دیــگر جــریــانــات ســیاســی، بــه خـیابـان فـراخـوانـد کـه حـماسـه آفـریـدنـد و نـیما شـرف رسـانـه ای در پـای چـوبـه دار را بـازتـعریـف کـرد. هـمزمـان در ایـنسوی مـرزهـا تـوانسـتیم دولـت ایـالات متحـده را بـه ایـن بـاور بـرسـانـیم کـه بـرجـام و مـذاکـره بـا رژیـم جـنایـتکار و مـزدوران سـپاه خـیانـت بـه تـاریـخ اسـت.

بـرجـام را بـه آتـش کـشیدیـم و شـاهـرگ حـیاتـی رژیـم مـلایـان را کـه پـولـهای غـارت شـده نـفت ایـرانـیان بـود، قـطع کـردیـم و قـاسـم جـنایـتکار و هـولـناک شـان را بـه مـنوی غـذا در کـتاب آشـپزی تـبدیـل کـردیـم. در آبـان ۹۸ بـا مهـرداد انگشـتر خـمینی را بـه آتـش کـشیدیـم تـا مـشعل مـوج دوم انـقلاب روشـن بـمانـد. از آغـاز مـوج سـوم انـقلاب، تـمام سـال را هـمراه و هـمگام مـیلیون هـا ایـرانـی از هـر قـوم و زبـان در گـوشـه گـوشـه سـرزمـین مـان ایسـتادیـم و خـشونـت هـوشـمند، نـبرد پـارتـیزانـی بـا مـلایـان اشـغالـگر ایـران و بـه آتـش کـشیدن تـمام نـمادهـای اسـتمرار ایـن رژیـم خـونـریـز از مسجـد و اسـلام و قـرآن شـان را تـرویـج کـردیـم کـه بـاز هـم در مـیانـه حـیرت و خـباثـت و وحشـت سـایـر جـریـانـات سـیاسـی، بـا اسـتقبال پـرشـکوه ایـرانـیان روبـرو شـد. هـمه ایـن حـماسـه هـا را کــنگره مــلی ایــرانــیان در کــوران خــیانــت و حــسادت و بــایــکوت کــامــل خــبری تــوســط رســانــه هــای بــی شــرم رقــم زد. ارژنــگ داوودی بیســت ســال زیــر شدیدترین شکنجه ها و تبعید سرو قامت در زندان دژخیم ایستاد و سربلند پرچمدار شرافت، آزادگی و میهن پرستی شد.

امـروز در نخسـتین سـالـروز آسـمانـی شـدن مـهسا امـینی، مـنشور انـقلاب قـانـون اسـاسـی را بـه هـمه ایـرانـیان آزادیـخواه در سـراسـر گـیتی و بـه تـمام قهـرمـانـان زیـبای راه آزادی تـقدیـم مـی کـنیم. ایـن مـنشور در قـالـب کـتابـی بـه دو زبـان فـارسـی و انـگلیسی در اخـتیار هـمه آزادیـخواهـان قـرار خــواهــد گــرفــت تــا نــقشه راه گــویــایــی در مــسیر رســیدن بــه آزادی و اســتقرار دمــوکــراســی در ایــران عــزیــزمــان بــاشــد. ایــن مــانیفســت بــه قــلم ریــیس ســنای کــنگره مــلی از ایــرانــیان، امــیرعــباس فخــرآور در شــمار کــتاب هــای درســی حــقوق اســاســی در دانــشگاه هــای آمــریــکا بــه نــگارش در آمــده اسـت و بـی تـردیـد هـمچون تـمام اقـدامـات کـنگره مـلی ایـرانـیان مـوجـی نـویـن بـرای آشـنایـی بـا مـسیر پـیش رو بـرای اسـتقرار حـکومـت قـانـون و رد کردن هر نوع دیکتاتوری فردی و ایدئولوژی حکومتی ایجاد خواهد کرد.

بـــه نـــام عـــشق، ایـــران، آزادی، کـــنگره مـــلی ایـــرانـــیان ســـالـــهاســـت در قـــامـــت یـــک ســـازمـــان آزادیـــبخش، دوش بـــه دوش هـــم مـــیهنان ایســـتاده و بـــرای آزادی جــنگیده اســت. امــروز در آســتانــه آزادی ایــران، بــا تــدویــن ایــن مــانیفســت انــقلاب قــانــون اســاســی، بــه ســوی تــشکیل بــزرگتــریــن حــزب بــرای ایران آینده گام بر میداریم، حزب کنگره ملی ایرانیان برای همه ایرانیان.

زن، زندگی، آزادی

زنده باد انقلاب قانون اساسی – پاینده ایران

حمله پارتیزانی به یک آخوند در میدان هروی تهران
حمایت دولت بایدن از ادعای مالکیت امارات بر جزایر ایرانی در خلیج فارس

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!